Krby

Krby s krbovou vložkou – sálavé, akumulační

Krbové vložky pro akumulační provoz jsou pro tento účel speciálně konstruovány, většinou je možné na ně umístit další akumulační prvky (prstence, šamotové bloky atd.), je možné za ně vystavět tahový systém. V žádném případě nelze pro akumulační provoz použít vložky určené pro teplovzdušnou konvekci.

Plášť sálavého krbu je uzavřený, je stavěn z tepelně vodivých a akumulačních materiálů (různé druhy šamotu, kachle, speciálně vyvinuté materiály…) a neobsahuje mřížky pro cirkulaci vzduchu. Nevzniká tím nezdravé víření vzduchu a nečistot. Jeho povrch pak produkuje velmi blahodárné sálavé teplo – více viz záložka užitečné informace.

Náběh sálavého krbu je dán zejména velikostí vložky, respektive velikostí prosklených dvířek, kterými je teplo do místnosti předáváno takřka okamžitě. Zahřátí pláště krbu pak závisí na volbě a tloušťce materiálu, ze kterého je plášť konstruován. Zjednodušeně řečeno je pak na nás, jestli dáme přednost co nejrychlejšímu náběhu i za cenu menší doby akumulace nebo naopak. V každém případě jsou dnes na trhu k dispozici materiály, které velmi účinně kombinují obě tyto vlastnosti.

Prakticky lze říci, že takřka každý sálavý krb je zároveň částečně krbem akumulačním. Záleží na množství a druhu materiálu, který tepelnou energii předává z vnitřku obestavby do vytápěných prostor. Pokud sálavý krb obsahuje kromě vložky ještě tahový systém, lze ho nazvat krbem akumulačním. Tento druh krbu má svojí funkcí velmi blízko ke kachlovým kamnům. Na tepelném výkonu celého krbu se pak různou částí podílí tepelná energie předávaná přes dvířka krbové vložky, teplo ze sálavé obestavby krbové vložky a teplo produkované pláštěm tahového systému.

Přestože je stavba takovéhoto krbu finančně náročnější, spotřeba paliva je vzhledem k jeho výkonu nesrovnatelně nižší, čímž se nám vynaložené investice budou vracet zpět.

Velkým kladem je rovněž potřeba méně častého topení.

Krby s krbovou vložkou – teplovzdušné

Jedná se o velmi častou volbu v domácnostech, kde se krb používá pouze občas a kde uživatel chce investovat do jeho stavby co nejméně peněz. Účinnost takového krbu je dána volbou krbové vložky, předávání tepelné energie do prostoru probíhá pomocí vzdušné konvekce (proudění), má rychlý náběh, po vyhasnutí ohně pak účinnost poměrně rychle klesá.

Krbových vložek určených pro teplovzdušnou konvekci je na trhu velké množství a jsou cenové nejdostupnější.

Obestavba (plášť) teplovzdušného krbu musí vždy obsahovat nasávací a výdechovou mřížku, kterými proudí vzduch k vložce a ven. Plášť může být chladný nebo vyhřátý, záleží , zda pro jeho stavbu použijeme materiál izolační nebo tepelně vodivý (popř. akumulační).

Vytápění teplovzdušnou konvekcí bohužel není pro lidský organismus příliš zdravé, neboť kromě víření prachu zde dochází k jeho přepalování v okolí vložky. Více informací o konvekčním vytápění naleznete v záložce Informace.

Výhodou těchto krbů je mimo jiné nízká hmotnost, tudíž malé nároky na statiku stavby. Rovněž doba stavby je poměrně krátká, většinou se pohybuje v rádu několika dnů.

Krby s otevřeným topeništěm

Hlavní funkcí krbů s otevřeným topeništěm je začlenění ohně do interieru.

Vytápění je funkcí druhotnou, ostatně účinnost otevřených krbů je pouze něco kolem 15%.

Otevřený krb nám zprostředkuje nezaměnitelnou atmosféru přímého styku s hořícím ohněm. Praskání hořícího dřeva a lehká vůně kouře má jistě své nezaměnitelné kouzlo, které nám jiné topidlo sotva poskytne.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že otevřený krb je z ryze praktického hlediska v interieru poměrně nevhodný. Jak již bylo zmíněno je jeho účinnost velmi malá a pro vytápění se nehodí. Při hoření je navíc díky otevřenému ohništi nasáváno velké množství vzduchu, které je třeba do místnosti nějakým způsobem dostat a výměna vzduch v místnosti je značná.

Dále s tím souvisí i nutnost dostatečně velkého komínového průduchu, aby při hoření nekouřil krb do místnosti.

V neposlední řadě je díky absenci dvířek větší riziko občasného padání popele z topeniště ven.

Přes všechna výše uvedená negativa platí, že pokud je krb řádně dimenzován, a jsou dodržena správná pravidla a postupy při jeho navrhování a stavbě, bude fungovat v interieru stejně dobře jako jiná topidla.

Vzhledem k výše uvedenému se však dnes otevřené krby staví nejčastěji mimo obytné prostory a jsou často používány pro pečení a grilování v rámci venkovních posezení, přístřešků, stodol apod.

Související obrázky: